GDPR

Vem är Frank & Ivarsson Redovisning AB?

I denna policy kallas Frank & Ivarsson Redovisning AB, Orgnr: 556752-4516 för Frired och är personuppgiftsansvarig, medan du eller ditt företag kallas kunden.

Frired ansvarar för samtliga uppgifter som du lämnar i kontakt med oss vilket kan vara på hemsidan, via telefon, epost annat sätt.

Frired går att nå på följande sätt:

Post: Frank & Ivarsson Redovisning AB, Box 43, 274 21 Skurup

Besöksadress: Södergatan 74, Skurup

Tel: 0411- 397 60 E-post: info@frired.se

 

Vilket tillämpningsområde gäller denna personuppgiftspolicy

Denna policy gäller för användare som besöker vår hemsida https://www.frired.se.

Personuppgifter är information som enskilt eller i kombination med andra uppgifter kan användas för att identifiera dig som användare som en fysisk nu levande person. Det kan t.ex. vara ditt namn, din e-postadress eller ditt telefonnummer.

 

Data som Frired samlar in och hur den används. Frired agerar som personuppgiftsansvarig i dessa fall.

Vårt främsta syfte för att behandla dina personuppgifter är för att Frired ska kunna fullfölja åtaganden mot dig som kund men vi samlar även in uppgifter om dig som ännu inte är kund men som vill bli kontaktad av oss.

Som personuppgiftsansvarig har Frired ansvaret för att dina personuppgifter behandlas på ett säkert sätt och att GDPR följs Vi behandlar inte känsliga personuppgifter såtillvida det inte finns specifikt samtycke för att hantera dessa.

 

Säkerhet

Frired skyddar dina personuppgifter genom en kombination av tekniska och organisatoriska lösningar. Åtkomstsystem krävs för tillgång till samtliga av Frired:s system som hanterar personuppgifter. Anställda på Frired samt personuppgiftsbiträden och underbiträden ska följa Frired:s interna informationssäkerhetspolicy.

 

Frired som personuppgiftsbiträde

Frired agerar som personuppgiftsbiträde för dig som kund hos oss. I ett sådant läge krävs ett personuppgiftsbiträdesavtal mellan dig som kund och Frired.

 

Underbiträden till Frank & Ivarsson Redovisning AB

Frired använder underbiträden till våra kunder. Frired förbinder sig att ha personuppgiftsbiträdesavtal med samtliga underbiträden samt att dessa underbiträden förutom att följa GDPR även följer Frired:s krav på integritet, tillgänglighet och säkerhet tillämpliga i Frired:s interna informationssäkerhetspolicy.

 

Hur används cookies?

Läs om cookies här »

 

Överföring av information

Frired och dess underbiträden sparar sin information inom EU. Bokföringsdata sparas i Sverige eller av Skatteverket godkänt land. Vi säljer inte vidare någon kundinformation till 3:e part. Kontaktinformation som behövs för direktreklam kan behandlas av våra biträden.

 

Ändringar av denna personuppgiftspolicy

Uppdateringar och förändringar i denna personuppgiftspolicy publiceras på denna sida.

 

 

Dina rättigheter

Som registrerad hos Frank & Ivarsson Redovisning AB har du följande rättigheter:

  • Du har rätt att få information om vilka personuppgiftsbehandlingar som görs hos oss. Vi har samlat dessa i tabellen Personuppgiftsbehandlingar. I tabellen syns bland annat ändamål, rättslig grund och lagringstid.
  • Du har rätt att en gång per år begära ett registerutdrag där du kan se vilka personuppgiftsbehandlingar vi har om just dig.
  • Du har rätt att begära rättning om vi har felaktigheter registrerade om dig.
  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade under dessa förutsättningar:

– Uppgifterna behövs inte längre för det ändamål de samlades in.

– Om uppgifterna sparas med ditt samtycke och du återkallar samtycket.

– Om behandlingen grundar sig på en intresseavvägning och det inte finns berättigade skäl som väger tyngre än ditt intresse.

– Om personuppgifterna har behandlats olagligt.

– Om du invänder mot behandling för direktmarknadsföringsändamål.

Rätten att få personuppgifter raderade gäller inte om vi är skyldiga enligt lag (t ex bokföringslagen) att behålla uppgifterna.

  • Du har rätt till dataportabilitet (rätt att få dina personuppgifter flyttade) under förutsättning att den rättsliga grunden är samtycke eller avtal och det du kan få ut är personuppgifter som rör dig, som du själv tillhandahållit eller som genererats av dina handlingar/aktiviteter.
  • Du har rätt att begära en begränsning i behandlingen, men inte få begäran uppfylld om det är ett krav att behandlingen sker för att varan/tjänsten ska fungera.
  • Du har rätt att invända mot en personuppgiftsbehandling och Frired kommer då att upphöra med behandlingen under tiden frågan utreds.
  • Du har rätt att framföra klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten över behandlingar som utförs av oss.

Om du vill åberopa någon av dina rättigheter så kontaktar du oss via telefon 0411-397 60 eller via e-post info@frired.se.